top of page
ይቅርታ ፣ እንደ አለመታደል ሆኖ በዚህ ጊዜ የጥበብ ስራዎችን አንቀበልም ፡፡
የማመልከቻው ሂደት የሚከፈትበት በሚቀጥለው ጊዜ-
ነሐሴ 21 ቀን 2019
ከጠዋቱ 9 00 ሰዓት የአውስትራሊያ ምዕራባዊ መደበኛ ሰዓት።
የማመልከቻው ሂደት እስኪከፈት ቀናት
bottom of page